FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
Dnevnik knjiženja
Nakon završenog knjiženja, na kraju radnog dana, potrebno je ispisati dnevnik knjiženja za taj dan, ako isti ispisujemo dnevno, ili što je češći slučaj, dnevnik se štampa na kraju godine od 01.01. do 31.12. za prošlu knjigovodstvenu godinu. Unosi se šifra poduzeća ili se izvrši odabir tipkom "F4" u nazivu poduzeća za koje se vodi knjigovodstvo, unesu se željeni datumi, izabere se "T" ili "K" ovisno da li želimo ispis dnevnika knjiženja po temeljnicama ili po datumu knjiženja. Pored klasičnog dnevnika knjiženja postoji i dnevnik knjiženja po temeljnicama. Jednostavno je zada naredba računalu da uspiše dnevnik knjiženja po temeljnicama i po datumima temeljnica, svaka temeljnica je zbrojena da se vidi ravnoteža.
Kartice od_do
Postoji nekoliko tipova kartica - svi tipovi se mogu izlistati na ekran ili na pisač, a osiguravaju sve potrebne elemente za normalno poslovanje.
Bruto bilanca
Postoje dva tipa bruto bilance - klasična, koja sadrži konto, naziv konta, početni promet duguje i potražuje,ukupni promet duguje i potražuje i saldo duguje i potražuje - proširena, koja pored gore spomenutih kolona još ima olone tekući promet duguje i tekući promet potražuje Iskazuju se stanja na kontu (5), sintetici (3), (2) i klasi (1), a može se izlistati i po mjestima troška.
Prometi sintetika
Radi ispunjavanja obrazaca daje listu kao i brutobilanca ali samo na nivou sintetika.
Prometi analitika
Koristi se za brze preglede stanja konta.
Kartice po mjestu troška
Omogućuju nam da direktno iz knjiženja glavne knjige dobijemo pogonsko knjigovodstvo.
Prometi temeljnica ili automatsko traženje grešaka
Ukoliko se dogodi da nešto nije dobro knjiženo ovo izviješće će utvrditi neravnotežu i locirati
temeljnicu koja nije u redu. Program za uskladu prometa temeljnica ispisuje kumulative po temeljnicama i tamo gdje nema ravnoteže obilježava zbir sa "***" tako da se greške pronalaze trenutačno. Nakon toga se u programu "KNJIŽENJA" - "Glavna knjiga" nalog koji nema ravnotežu može pozvati na ekran, usporediti sa originalnim dokumentima i proknjižiti razliku.
Zaključna temeljnica
Program radi zaključna knjiženja - zatvara klasu 4, 7, 8. Prije korištenja programa treba u matičnim podacima podesiti opciju "KONTIRANJE DOKUMENATA". Zgodno je program koristiti za simulaciju obračuna da se vidi rezultat poslovanja, jer će uvijek dati prikaz stanje dobiti tvrtke. Uvjet je da je knjiženje ažurno. Svaka simulacija može se po želji i rasknjižiti, što se i radi na kraju poslovne godine.
Statistika
Bilo koji obrazac tipa GFI-POD, TSI-POD, PR-RAS-NPF, S-PR-RAS-NPF može se pozvati i napuniti direktno iz programa "OSKAR". Preduvjet za to je da korisnik programa prije toga unese svoj kontni plan u određene tablice u programu.
e-FINA, e-POREZNA
U skladu s novim propisima o poslovanju tvrtki, koji nalažu svim tvrtkama koje ostvare prihod veći od 800.000 kuna, u program je ugrađena mogućnost direktnog unosa podataka u e-FINA i u e-POREZNA obrasce.

 

 

IZVJEŠĆA SALDAKONTI

 

 

Obračun kamata
Obračun kamata je klasični.
Kartice kupaca i dobavljača
Mogu se izlistavati sve stavke po analitikama ili samo otvorene stavke što je puno interesantnije i to za određeni period ili za cijelu godinu.
Prometi kupaca i dobavljača
Lista je za referente kupaca i dobavljača - daje naziv partnera, saldo duga, dospjelo, telefon i kontakt osobu koju treba zvati radi naplate. Ukoliko imamo vanjski modem može se jednostavnim klikom po tipkovnici pozvati željena tvrtka i samo podići slušalica radi razgovora vezanog za naplatu.
Zatvaranje stavaka
Može biti automatsko i ručno. Ukoliko se pazi kod knjiženja većina računa ae se povezati automatski.
Opomene
Ovo izviješće temelji se na otvorenim stavkama. Može se izlistavati za sve kupce ili samo za željenu tvrtku.
IOS-i
Vrijedi sve kao i za opomene.

 

 

IZVJEŠĆA TRGOVINA

 

 

Kalkulacije od_do
U bilo kojem momentu mogu se na ekran ili pisač dobiti pregledi za tražene kalkulacije.
Prometi kalkulacija
Lista daje zbir po kalkulacijama sa nazivom dobavljača, brojem računa i svim ostalim elementima kalkulacije.
Može se listati za jednu kalkulaciju ili za određeni period.
Ulaz po artiklima
Lista daje kalkulacije ali na nivou određenog artikla. Dobije se materijalna kartica za traženi artikal sa svim ulazima istog u skladište.
Etikete za police
Nakon izrade kalkulacije mogu se izlistati etikete za police i to tri različite dimenzije. Etikete sadrže šifru, trgovački naziv robe, jedinicu mjere, cijenu robe, broj kalkulacije, broj evidencije iz trgovačke knjige, a po želji i cijenu bez poreza na dodanu vrijednost.
Rekapitulacija cijena
Lista služi za analizu razlike u cijeni, daje uvjete nabave i ostvarenu razliku u cijeni sa pototkom ostvarene marže.
Unos i rekapitulacija čekova
Po bankama se unesu čekovi građana i u bilo kojem momentu se za željenu banku i za željeni period mogu izlistati specifikacije čekova.
Trgovačka knjiga
Program po izradi kalkulacije i zapisnika automatski radi zaduženje trgovačke knjige. Po unosu prodaje može se izlistati trgovačka knjiga.
Obrada inventure
Prije obrade inventure izlista se popisna lista artikala po abecedi, izvrši se popis bez obzira na tarifne brojeve, a program sam obradi inventuru i razvrsta je po tarifnim razredima.
Zapisnici o promjeni cijena
Mogu biti sa unosom cijena i po koeficijentu. Koeficijent se primjenjuje kad se roba prebacuje iz jednog tarifnog razreda u drugi. Po popisu robe zada se koeficijent i program preračuna razlike, napravi zapisnik o promjeni cijena, ispise etikete ...

 

 

MATERIJALNA IZVJEŠĆA

 

 

Dnevnik knjiženja
Može se dobiti za bilo koji dan ili period i to po danu knjiženja ili po datumu dokumenta
Kartice
Postoji nekoliko tipova kartica - svi tipovi se mogu izlistati na ekran ili na pisač, a osiguravaju sve potrebne elemente za normalno poslovanje skladišta.
Lager lista
Daje za određeni period i za željeni raspon šifara stanje skladišta.
Popisna lista za inventuru
Prije inventure skladišta izlista se popisna lista po abecedi i u nju se unosi popisana roba.
Obrada inventure
Nakon unosa popisnog stanja program usporedi popisno stanje sa knjižnim stanjem i automatski izračunava viškove i manjkove.
Cjenici
Moguće ih je izlistavati na nekoliko nacina: po šifri, abecedi, grupama i podgrupama, sa količinom na skladištu ili bez nje, sve artikle ili samo one koje imamo ...
Usklada sa glavnom knjigom
Program automatski radi uskladu sa knjiženjima u glavnu knjigu (ako smo se prilikom knjiženja vezali na financijske dokumente). Rezultat su dvije liste: lista knjiženih temeljnica koja mora dati financijsku karticu za željeno skladište i lista razlika - odstupanja od financijske kartice u stilu: ima u materijalnom. nema u financijskom i obratno. Isto tako ako se knjiženi dokumenti razlikuju u glavnoj knjizi i u skladištu program takve dokumente posebno označi na listi razlika.
Rekapitulacija dokumenata
U bilo kojem momentu može se ponovo izlistati proknjiženi dokument i to zbirno ili sa svim knjiženim stavkama.
Rekapitulacije temeljnica
Ako prilikom usklade sa glavnom knjigom ima razlika na određenim temeljnicama ovaj program nam daje pregled stavaka koje su proknjižene u skladištu na željenoj temeljnici tako da lako nalazimo greške.
Materijalno poslovanje po partnerima
Prilikom knjiženja ulaza u skladište program automatski pamti partnera od kojeg je došla roba, a isto tako i prilikom izlaza robe evidentira se kupac. Zato se može za željenog partnera izlistati poslovanje skladišta po robama ili po partneru.

ŠIFARNICI

 

 

Partneri
- po šifri - po nazivu - po mjestu
Artikli
- po šifri - po nazivu - po grupi i podgrupi
Pošte
- po šifri - po mjestu